ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΤΙΝΕΣ ΚΟΠΤΕΙ Η ΕΛΛΑΣ...


Το παρόν δημοσιευθέν στην εφημερίδα "Ελευθερη Ωρα" στο φύλλο της 29/8/2010


Είς μίαν περίοδον πλήρους "ανασυντάξεως" και κατ΄ουσίαν
εσωκομματικών συγκρούσεων προς κατάληψην εκλόγιμων θέσεων υπό τους
διαφόρους αυτοαποκαλουμένους και μή υποψηφίους των πολιτικών
σχηματισμών της χώρας και εν όψη δημοτικών εκλογών,παρατηρείται
δυστυχώς τουλάχιστον είς τον χώρον είς τον οποίον ανήκω ηθικώς και
πολιτικώς, το φαινόμενο υπό τίνας οι οποίοι πραγματικά αποτελούν
μιάσματα διά έναν καθαρόν κατά τα άλλα ιδεολογικόν χώρον διαθέτοντας
ξεκαθαρισμένας απόψεις και ουδεμία αμφισβητούμενην θέσην (αυτόν του
πατριωτισμού και της πίστης είς το έθνος) να χρησιμοποιείται κάτα
κόρον το ιερόν ιδεολόγημα της πατρίδος,προς αυτοπροβολήν και
αυτοανάδειξην είς θώκους εξουσίας, προς το παρόν και εκτός σημαντικού
απροόπτου,όσον αφορά τα κοινά και την τοπικήν αυτοδιοίκησην ανά την
επικράτειαν.
Οι κυρίες (χάριν ευγενείας αναφέρω αυτάς πρώτας) και οι κύριοι
λοιπόν,οι οποίοι μετέρχονται τέτοιων μεθόδων και οι οποίοι δρούν ώς
φορείς φιλικά προσκείμενης προς υμάς ιδεολογίας, που σκοπόν έχουν
μόνον και μόνον την αυτοπροβολήν και την προσωπικήν των
αυτοτακτοποίησην και ουχί καθ΄ελάχιστο, την έννοια προς την
καλυτέρευσιν ενός ήδη εξαθλιωμένου και αυτοαπαξιούμενου συνόλου εν
μέσω της οικονομικής δυσπραγίας μαστίζουσα την ελληνικήν κοινωνίαν,θα
πρέπει να γνωρίζουν πως τοιάυτας συμπεριφοράς αμαυρώνουν την πολιτικήν
των παρουσίαν και τους στοχοποιούν διά το μέλλον,παρά τους
τακτοποιούν,καθώς επίσης οφείλουν να γνωρίζουν πως ο πέλεκυς της
τιμωρίας θα επέλθει βαρύτατος επ΄αυτών πρωτίστως,διότι ενέπαιξαν επί
πολλώ τον ελληνικόν λαόν ώς συνυπέυθυνοι μετά των υπολοίπων πολιτικών
δυνάμεων και κατέστησαν αυτόν έρμαιον της κτηνωδίας του τέρατος της
οικονομικής εκμμεταλέυσεως του ανθρώπου υπό το μέγα κεφάλαιον,το οποίο
ώς γνωστόν δεν εβρίσκεται είς θέσην να γνωρίζει και ποσώς
αντιλαμβάνεται (και επουδενί διακατέχεται), υπό των εννοιών της
πατρίδος, των ηρώων,αγωνισθέντων και πεσόντων,των αγνών
αισθημάτων,διαφόρων συναισθηματισμών και τα τοιάυτα.
Εάν όλοι αυτοί οι προηγουμένως αναφερόμενοι είχον συναίσθησιν της
βαρυτάτης ευθύνης την οποίαν φέρουν ως ταγοί εξουσίας δοθήσης υπό του
λαού και ώς μονάδες ταγμένες είς την προάσπισην των εθνικών θέσεων
(τουλάχιστον αυτοπαρουσιαζόμενοι ώς τέτοιοι) όφειλαν να εβρίσκονται
την πάσαν ημέραν είς το πεζοδρόμιον,αφουγκραζόμενοι τα πραγματικά και
εκ των συνθηκων ακανθώδη προβλήματα ενός λαού,(επουδενί άμοιρου
ευθυνών και ο οποίος φέρει ακεραίως την ευθύνην διά την συμπεριφοράν
των, μέσω της προκλητικής του αδιαφορίας διά κάθε τί, το οποίο έχει
να κάνει με την δημοσίαν ζωήν και της απαξιώσεως του τίτλου "πολίτης")
τουναντίον άγουν και φέρουν τους εαυτούς των προσποιούμενοι,
περιγελώντας τον πάσα έναν και πραγματοποιούν την εμφάνισην των ολίγον
πρό των εκλογών καθ΄ εκάστην.
Εάν και εφόσον λοιπόν έχει απομείνει εν τω ελαχίστω η όποια ευθυξία
είς όλους εσάς (κάτι διά το οποίο αμφιβάλλω τα μέγιστα),τερματίστε τον
εμπαιγμό του λαού ο οποίος ώς προανέφερα φέρει ακεραίως την ευθύνην
διά την συμπεριφοράν σας τάυτην,αλλά δυστυχώς προσβλέπει προς εσάς
αποτινάσοντας πάντοτε την ειδικήν του προσωπικήν ευθύνην, καθώς και
εσύ έλλην πολίτη, λάβε πλέον την σκληράν αλλά αναγκαίαν υπό των
συνθηκών απόφασην, να τιμήσεις επιτέλους τον τίτλο ο οποίος σου εδώθη
κληρονομικώς (λίαν επιεικώς,ακρίτως και χωρίς κανενός είδους
αξιολόγησιν) και με μοναδικόν όπλο διαθέσιμον, είς το καθεστώς της
"Δημοκρατικής ασυδωσίας και ασελγίας των ολίγων έναντι των πολλών"
κατά το οποίον διαβιούμε,την ψήφον, απαξίωσε τοιάυτας συμπεριφοράς
άκρως επικινδύνους και απαξιωτικάς ώς προς το πρόσωπον σου, ειδάλλως
παρέμεινε δέσμιος των δικών σου στρεβλών επιλογών και επιδιώξεων, αι
οποίαι κατέληξαν τον τόπον είς τοιάυτην αθλιότητα,και επουδενί μην
αναζητήσεις την ευθύνην πέραν απο τον ίδιον σου τον μολυσμένον,ασθενήν
και συντόμως τεθνεόντα εαυτόν.


Μετά τιμής
Εν Αθήναις,τω σωτηρίω έτος 2010,μηνός Αυγούστου
Νικηφόρος Βυζαντινός

Δεν υπάρχουν σχόλια: