ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Ο περιβάλλον χώρος και η αντίληψις περί του κόσμου.
Πολλάκοις αναρωτηθείς το τι εγέννησε τον Ελληνικόν Πολιτισμόν.
Οτι αντικρίζομεν την σήμερον ως ερείπια, οτι λατρεύομεν ελάχιστοι εκ των νεοελλήνων και πάρα πολλοί ξένοι ως "Ελληνικόν Πολιτισμόν", δεν είναι παρά τα αποτελέσματα του Πολιτισμού αυτού, τα οποία άλλοτε εγκαταλείπομεν είς χείρας του πανδαμάτωρος χρόνου και των καιρικων συνθηκών, είτε τα αποσπώμεν εκ του φυσικού των χώρου, θαυμάζοντας τα επί πληρωμή είς αίθουσας στερηθέντας του φυσικού υπέρλαμπρου φωτός εν μέσω τεχνητών λαμπτήρων του σημερινού τεχνικού Πολιτισμού.
Οτι θαυμάζομεν, δεν είναι παρά η σκιά του παρελθόντος.
Σκιάς όναρ Πολιτισμός ίνα παραφράσω Πινδαρον.
Είμεθα τόσο ανάξιοι ώστε και η σκιά αυτή καθίσταται επαρκής
Και καθίσταται επαρκής, διότι ζώμεν παρά φύσιν.
Οτι εγέννησε τον Ελληνικόν Πολιτισμόν, δεν είναι η τεχνική αρτιότις. Είναι μία διάφορος εντελώς κοσμοαντίληψις.
Έίναι μία προσπάθεια συγκερασμού των ανθρωπίνων δυνάμεων είς αγαστήν συνεργασίαν μετά της φύσεως και των νόμων αυτής της τελευταίας.
Τις νύκτες είς τα όρη και έξωθεν των πόλεων, τούτων των μικρών ή μεγάλων "κοινωνικών εργαστηρίων" διαβιεί και αναπνέει ο πραγματικός κόσμος, πέρα απο τις τεχνητές συμβάσεις ημών, πέρα απο τους τεχνητούς νόμους και ορισμόύς ημών, πέρα απο τον χρόνον τον οποίον εκαθορίσαμεν ως κοινή σύμβασιν εν τη προσπαθεία μας όπως αντιληφθώμεν επί τα βελτίω τον κόσμον.
Ο αρχαίος κόσμος δεν επροσπάθησε όπως καθυποτάξει την φύσιν της οποίας εγνώριζε την δύναμην της, προσεπάθησε όπως συν - εργασθεί μετ αυτής της τελευταίας.
Προσεπάθησε όπως συν - υπάρξει εν αρμονία.
Αρμονία καθίσταται το λοιπόν η λέξις - κλειδί αναφορικά με την συνύπαρξη ανθρώπου προς άνθρωπο και ανθρώπου προς φύσιν.
Κλάδος ελαίας, απομεσήμερον έμπλεον φωτός υπέρλαμπρου, ευρισκόμενο είς τα "ερείπια" του αρχαίου κόσμου.
Η φύσις και ο άνθρωπος εν ΑΡΜΟΝΙΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: